Pravilnici i ostala opšta akta

  • Odluka o načinu vođenja registara, evidencija i baza podataka Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge i njihovom objavljivanju na internet stranici Agencije

    Preuzmite PDF dokument

  • Odluka o dinamici snižavanja cena rominga

    Preuzmite PDF dokument

  • Procedura za prinudnu naplatu naknada

    Preuzmite PDF dokument