Propisi iz oblasti telekomunikacionih kablovskih mreža

 1. Uputstvo o tehničkoj evidenciji međumesnih i spojnih telekomunikacionih linija sa optičkim kablovima („PTT vesnik" br. 24/97)
 2. Tehnički uslovi za telekomunikacione kablove sa monomodnim optičkim vlaknima („PTT vesnik" br. 13/88)
 3. Izmene i dopune tehničkih uslova za telekomunikacione kablove sa monomodnim optičkim vlaknima („PTT vesnik" dvobroj 7-8/04)
 4. Tehnički uslovi za osnovnu regeneratorsku deonicu telekomunikacionog kabla sa optičkim vlaknima („PTT vesnik" br. 23/86)
 5. Tehnički uslovi za završne telekomunikacione kablove sa jednim optičkim vlaknom („PTT vesnik" br. 4/89)
 6. Tehnički uslovi za nastavljanje telekomunikacionih kablova sa optičkim vlaknima („PTT vesnik" br. 23/86)
 7. Tehnički uslovi za konektore za monomodna optička vlakna („PTT vesnik" br. 13/01)
 8. Tehnički uslovi za polietilenske cevi malog prečnika za kablovsku kanalizaciju („PTT vesnik" br. 25/87)
 9. Uputstvo o planiranju optičkih kablovskih deonica i sistema prenosa („PTT vesnik" br. 23/87 i 6/91)
 10. Uputstvo o polaganju i montaži optičkih kablova („PTT vesnik" br. 4/89 i 33/91)
 11. Uputstvo o merenju optičkih karakteristika i karakteristika prenosa optičkih vlakana („PTT vesnik" br. 21/87 i 22/87)
 12. Uputstvo o merenju na telekomunikacionim linijama sa optičkim kablovima („PTT vesnik" br. 12/91)
 13. Uputstvo o obimu ispitivanja pri preuzimanju telekomunikacionih kablova sa optičkim vlaknima („PTT vesnik" br. 12/91)
 14. Generalni plan telefonske mreže („PTT vesnik" br. 3/99 i dvobroj 8-9/05)

Propisi koji se primenjuju za opremu napajanja i rezervnog napajanja u telekomunikacijama

1.Stacionarne olovne akumulatorske baterije

a) Za otvorene stacionarne akumulatorske baterije primenjuje se standard IEC 896-1.
b) Za stacionarne akumulatorske baterije sa kontrolom pritiska pomoću ventila primenjuju se standardi IEC 60896-21 i IEC 60896-22.

2. Statički pretvarači jednosmernog napona u naizmenični napon - INVERTORI

Primenjuju se važeći Tehnički uslovi Zajednice JPTT za Statičke pretvarače jednosmernog napona u naizmenični napon - invertore ("PTT vesnik", br. 6/86)

3. Dizel električni agregati

Primenjuju se važeći Tehnički uslovi Zajednice JPTT za Dizel električne agregate ("PTT vesnik", br. 4/85)

4. Ispravljači

Primenjuju se važeći Tehnički uslovi Zajednice JPTT za ispravljače i ispravljačka postrojenja ("PTT vesnik", br. 18/02)

5. Postrojenja za neprekidno napajanje naizmeničnim naponom - UPS

Primenjuju se važeći Tehnički uslovi Zajednice JPTT za postrojenja za neprekidno napajanje naizmeničnim naponom ("PTT vesnik", br. 13-14/2003)

Propisi i standardi koji se primenjuju pri izradi projekata napajanja i rezervnog napajanja

 1. JUS N.B2.741 - Zaštita od električnog udara,
 2. JUS N.B2.743 - Zaštita od prekomernih struja,
 3. JUS N.B2.751 - Izbor i postavljanje električne opreme u zavisnosti od spoljašnjih uticaja,
 4. JUS N.B2.754 - Uzemljenje i zaštitni provodnici,
 5. IEC 896-1 - Standardi za otvorene stacionarne akumulatorske baterije,
 6. IEC 60896-21 i IEC 60896-22 - Standardi za stacionarne akumulatorske baterije sa kontrolom pritiska pomoću ventila (hermetičke),
 7. Tehnički uslovi Zajednice JPTT za Statičke pretvarače jednosmernog napona u naizmenični napon - INVERTORE („PTT vesnik" 6/86),
 8. Tehnički uslovi Zajednice JPTT za Dizel električne agregate („PTT vesnik" 4/85),
 9. Tehnički uslovi Zajednice JPTT za ispravljače i ispravljačka postrojenja („PTT vesnik" 18/02),
 10. Tehnički uslovi Zajednice JPTT za postrojenja za neprekidno napajanje naizmeničnim naponom („PTT vesnik" 13-14/2003) - UPS uređaje,
 11. Tehnički uslovi Zajednice JPTT za pretvarače jednosmernog napona u jednosmerni viši ili jednosmerni niži napon - konvertore („PTT vesnik" 6/85),
 12. Tehnički uslovi Zajednice JPTT za elektroenergetska postrojenja za napajanje TT uređaja („PTT vesnik" 6/84),
 13. Tehnički uslovi Zajednice JPTT za projektovanje elektroenergetskih postrojenja za napajanje TT uređaja („PTT vesnik" 27/85),Napomena: U zavisnosti koja oprema napajanja i rezervnog napajanja je predviđena projektom, koriste se i odgovarajući propisi dati tačkama od 5. do 11.