UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA REPUBLIČKE AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

Za obavljanje poslova iz delokruga Agencije obrazuju se sledeće osnovne organizacione jedinice:

1. Sektor za regulativu

2. Sektor za ekonomske poslove i analizu tržišta

3. Sektor za logistiku

4. Sektor za poštanske usluge

Direktor Agencije je dr Milan Janković.

SEKTOR ZA REGULATIVU

U Sektoru za regulativu ( u daljem tekstu: Sektor) obavljaju se poslovi koji se odnose na:

izradu nacrta podzakonskih akata,

izradu normativnih akata,

regulaciju elektronskih komunikacionih mreža i usluga (opšti uslovi, obaveštenje o obavljanju delatnosti),

analiziranje i davanje predloge o pravima i obavezama operatora,

predlaganje aktivnosti za realizaciju univerzalnog servisa i praćenje realizacije,

izradu predloga tehničkih propisa za elektronske komunikacione mreže, pripadajuća sredstva, elektronsku komunikacionu opremu i terminalnu opremu;

izradu akata koji se odnose na elektromagnetsku kompatibilnost, radio koridore, ocenjivanje usaglašenosti,

izradu akata koji se odnose na zajedničko korišćenje elemenata mreže i pripadajućih sredstava,

izradu akata koji se odnose na međupovezivanje i pristup,

analiziranje i davanje predloga o zaštiti prava korisnika,

izradu akata koji se odnose na upravljanje RF spektrom,

saradnju sa međunarodnim organizacijama i administracijama drugih zemalja koje vrše upravljanje RF spektrom,

uređivanje načina korišćenja RF spektra,

izradu odgovarajućih izveštaja koje Agencija podnosi Vladi i Narodnoj Skupštini Republike Srbije,

dostavljanje podataka i druge dokumentacije od značaja za formiranje i održavanje baze podataka o registrima koje vodi Agencija,

saradnju sa nadležnim ministarstvima i drugim državnim organima u oblasti elektronskih komunikacija, rad u stručnim radnim grupama i komisijama, kao i druge poslove iz nadležnosti Agencije;

učešće u procesu javnih konsultacija u postupku donošenja akata iz nadležnosti Agencije.

Pomoćnik direktora koji rukovodi Sektorom za regulativu je mr Mirjana Arsekić Kraković.

U okviru Sektora za regulativu obrazovane su sledeće službe:

1. Služba za pravne poslove u elektronskim komunikacijama

2. Služba za tehničke propise

3. Služba za radio-komunikacije

U Službi za pravne poslove u elektronskim komunikacijama obavljaju se sledeći poslovi:

izrada nacrta podzakonskih akata iz oblasti elektronskih komunikacija,

izrada nacrta opštih i predloga pojedinačnih akata u vezi sa ostvarivanjem nadležnosti Agencije u oblasti elektronskih komunikacija koje proizilaze iz drugih zakona,

rad na harmonizaciji propisa Agencije sa propisima EU iz oblasti elektronskih komunikacija,

izrada predloga akata kojima se uređuju prava i obaveze operatora,

izrada predloga pravno-tehničkih procedura, odluka i druge dokumentacije od značaja za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja,

priprema akata u vezi sa komunikacijom sa nadležnim ministarstvom i drugim nadležnim organima,

poslovi imovinsko-pravne prirode u oblasti elektronskih komunikacija,

priprema predloga modela pojedinačnih upravnih akata iz oblasti elektronskih komunikacija za čije donošenje je nadležna Agencija,

priprema predloga pojedinačnih upravnih i drugih akata i dokumentacije u vezi sa upravnim sporom (predlog odluke po izjavljenoj tužbi, odgovor na tužbu, postupanje po presudi Upravnog suda i dr.) i predloga modela akata u prekršajnim i drugim sudskim postupcima,

poslovi u vezi sa pokretanjem i vođenjem sudskog postupka izvršenja radi ispunjenja novčanih obaveza operatora,

poslovi u vezi sa rešavanjem sporova između operatora elektronskih komunikacija u vezi sa međupovezivanjem i pristupom,

izrada predloga rešenja minimalnih uslova za univerzalni servis,

analiza realizacije i predlaganje unapređenja univerzalnog servisa,

izrada analiza za određivanje visine nadoknade prekomernih troškova univerzalnog servisa,

poslovi posredovanja Agencije u vansudskom rešavanju sporova između pretplatnika i operatora.

Službom rukovodi Mirko Burazor.

U Službi za tehničke propise obavljaju se sledeći poslovi:

izrada predloga tehničkih propisa za elektronske komunikacione mreže, pripadajuća sredstva, elektronsku komunikacionu opremu i terminalnu opremu,

usklađivanje obavljanja delatnosti u oblasti elektronskih komunikacija sa domaćim i međunarodnim standardima,

uvođenje sistema za obezbeđenje kvaliteta poslovanja (ISO 9001) i sistema za zaštitu okoline,

staranje o zaštiti intelektualne svojine, u delu koji se odnosi na poslove iz domena rada Agencije,

ocenjivanje usaglašenosti i izdavanje isprava o usaglašenosti za elektronske komunikacione mreže, pripadajuća sredstava, elektronsku komunikacionu opremu i terminalnu opremu (za projektovanje, izgradnju ili postavljanje, korišćenje ili održavanje elektronskih komunikacionih mreža),

izrada propisa, planiranje, upravljanje i dodela adresa i brojeva (numeracija),

donošenje mera i tehničkih zahteva i provera njihove primene u cilju očuvanja bezbednosti i integriteta javnih komunikacionih mreža i sprečavanja elektromagnetskih smetnji između elektronskih komunikacionih mreža i usluga,

donošenje tehničkih zahteva i provera njihove primene u cilju omogućavanja vršenja zakonitog presretanja elektronskih komunikacija i pristupa zadržanim podacima,

izrada propisa za određivanje uslova međupovezivanja i pristupa, kao i analiza primene,

učešće u rešavanju sporova između operatora elektronskih komunikacija u vezi sa međupovezivanjem,

izrada propisa koji se odnose na zajedničko korišćenje infrastrukture,

aktivnosti u vezi sa zaštitom prava korisnika i pretplatnika na osnovu zakona kojim se uređuje oblast elektronskih komunikacija.

Službom za tehničke propise rukovodi Ljubica Marković.

U Službi za radio - komunikacije obavljaju se sledeći poslovi:

planiranje korišćenja radio-frekvencija na racionalan i ekonomičan način u skladu sa odgovarajućim međunarodnim sporazumima i preporukama, a u interesu građana, privrede, bezbednosti i odbrane zemlje,

izrada predloga plana namene radio-frekvencijskih opsega i predloga planova raspodele frekvencija/lokacija,

izrada analiza vezanih za mogućnosti dodele radio-frekvencija i radio-frekvencijskih opsega,

saradnja sa organima odbrane i bezbednosti, službom za hitne intervencije, kao i organom nadležnim za radio-difuziju u oblasti upravljanja radio-frekvencijskim spektrom,

izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija na osnovu zahteva ili po sprovedenom postupku javnog nadmetanja, kao i privremenih dozvola,

uređivanje načina korišćenja radio-frekvencija po režimu opšteg ovlašćenja,

dodela radio-frekvencija na osnovu plana namene i planova raspodele,

dodeljivanje prava pristupa multipleksu,

predlaganje donošenje rešenja o oduzimanju dodeljenih radio-frekvencija,

sprovođenje postupka koordinacije radio-frekvencija i postupka notifikacije radio-frekvencija,

izrada predloga za zaključivanje međunarodnih multilateralnih i bilateralnih sporazuma i nacrta sporazuma iz oblasti upravljanja radio-frekvencijskim spektrom.

Službom za radio - komunikacije rukovodi Zoran Branković.

SEKTOR ZA EKONOMSKE POSLOVE I ANALIZU TRŽIŠTA

U Sektoru za ekonomske poslove i analizu tržišta obavljaju se poslove koji se odnose na:

analizu relevantnih tržišta prema smernicama EU i Zakonu o elektronskim komunikacijama,

davanje predloga za proglašenje operatora sa značajnom tržišnom snagom (ZTS) i nametanje seta obaveza prema Zakonu o elektronskim komunikacijama,

praćenje izvršenja obaveza ZTS operatora,

analizu regulatornih izveštaja ZTS operatora i davanje predloga o verifikaciji jediničnih cena usluga,

razvoj novih troškovnih modela za kalkulaciju cena koštanja i prodajnih cena ZTS operatora,

predlaganje računovodstvenih politika,

upravljanje prihodima i troškovima, potraživanjima, kapitalom, obavezama i novčanim tokovima Agencije,

obračune svih naknada (za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija, za korišćenje radio-frekvencija, za korišćenje numeracije, za pružanje usluga iz nadležnosti Agencije),

izradu finansijskog plana i analize poslovanja (godišnja, polugodišnja, kvartalna,..)

izradu predloga plana javnih nabavki, vođenje postupka i kontrolu izvršenja,

dostavljanje podataka i druge dokumentacije od značaja za formiranje i održavanje baze podataka o registrima koje vodi Agencija,

saradnju sa nadležnim ministarstvima i drugim državnim organima u oblasti elektronskih komunikacija; rad u stručnim radnim grupama i komisijama, kao i druge poslove iz nadležnosti Agencije,

učešće u procesu javnih konsultacija u postupku donošenja akata iz nadležnosti Agencije.

Pomoćnik direktora koji rukovodi Sektorom za ekonomske poslove i analizu tržišta je dr Ljiljana Matavulj.

U Sektoru za ekonomske poslove i analizu tržišta obrazovane su dve službe i jedan odsek:

1. Služba za analizu tržišta i računovodstvo troškova

2. Služba za računovodstvo i finansije

3. Odsek za nabavke

U Službi za analizu tržišta i računovodstvo troškova obavljaju se sledeći poslovi:

sagledavanje uticaja uvođenja novih usluga i razvoja novih mreža, na razvoj konkurencije na tržištu elektronskih komunikacija,

praćenje cena usluga na tržištu elektronskih komunikacija u zemlji, članicama EU i okruženju i objavljivanje uporednih pregleda o cenama,

saradnja sa Komisijom za zaštitu konkurencije po pitanjima bitnim za donošenje određenih odluka,

priprema i obrada podataka iz upitnika za operatore,

analiza finansijskih izveštaja operatora,

analiza standardnih ponuda za međupovezivanje operatora,

analiza ekonomskih parametara zajedničkog korišćenja infrastrukture,

priprema za nabavku usluga nezavisnog revizora povodom verifikacije regulatornih izveštaja ZTS operatora,

priprema dokumentacije za nezavisnog revizora i dodatna koordinacija sa ZTS operatorima,

priprema predloga Rešenja o promeni cena usluga ZTS operatora.

Službom za analizu tržišta i računovodstvo troškova rukovodi mr Vesna Tintor.

U Službi za računovodstvo i finansije obavljaju se sledeći poslovi:

izrada predloga Pravilnika o računovodstvu,

vođenje poslovnih knjiga i pratećih obračuna (finansijsko računovodstvo),

eksterno polaganje računa (sastavljanje skupa zvaničnih finansijskih izveštaja),

interno polaganje računa (sastavljanje internih finansijskih izveštaja),

računovodstveni nadzor i kontrola;

obračuni i isplate (zarada, poreza, doprinosa, troškova službenih putovanja, ...),

isplate sa dinarskih i deviznih računa,

priprema i dostavljanje poreskih prijava,

izrada predloga kapitalnog i operativnog budžeta Agencije,

priprema dokumentacije za nezavisnu i državnu reviziju,

ispostavljanje obaveštenja o visini svih naknada koje naplaćuje Agencija, obrada prigovora i izrada rešenja, kao i praćenje naplate u rokovima po rešenjima,

priprema predloga za sudsku naplatu, korespondencija sa NBS po pitanju obračuna kamata za tužene korisnike, kao i korespondencija sa tuženim korisnicima u vezi sa usaglašavanjem naplaćenih i preostalih obaveza.

Službom za računovodstvo i finansije rukovodi Ljiljana Đukić.

U Odseku za nabavke obavljaju se sledeći poslovi:

priprema Plana nabavki i usklađivanje sa Finansijskim planom,

kontinuirano praćenje izvršenja Plana nabavki sa usvojenim Finansijskim planom,

sprovođenje procedure javnih nabavki prema Zakonu o javnim nabavkama (predlog za raspisivanje konkursa, priprema dokumentacije, predlog za članove komisije, izrada zapisnika i izveštaja,...),

priprema predloga ugovora o nabavci,

praćenje i kontrola izvršenja svih ugovorenih obaveza sa dobavljačima.

Odsekom za nabavke rukovodi Ljiljana Cvetić.

SEKTOR ZA LOGISTIKU

U Sektoru za logistiku obavljaju se poslovi koji se odnose na :

izradu predloga opštih akata i dokumenata u okviru kadrovskih i opštih poslova u Agenciji,

analiza kadrovskih potreba Agencije i davanje predloga za njihovo rešavanje,

organizaciju rada pisarnice i arhive, kao i kurirskih poslova,

materijalno – tehničko održavanje osnovnih sredstava i poslovnog prostora Agencije,

izradu i održavanje portala Agencije,

tehničku realizaciju i održavanje Internet stranice Agencije,

formiranje i održavanje baze podataka o svim registrima Agencije,

upravljanje informacionim sistemom Agencije (dokumentima, centralnom bazom prenetih brojeva, ...),

monitoring radio-frekvencijskog spektra,

kontrolu (merenje i ispitivanje) rada i održavanja elektronskih komunikacionih mreža i usluga, pripadajućih sredstava, elektronske komunikacione opreme i terminalne opreme,

kontrolu kvaliteta usluga koje su isporučene korisnicima,

preduzimanje mera prema radio/TV emiterima i operatorima,

dostavljanje podataka i druge dokumentacije od značaja za formiranje i održavanje baze podataka o registrima koje vodi Agencija,

saradnju sa nadležnim ministarstvima i drugim državnim organima u oblasti elektronskih komunikacija, rad u stručnim radnim grupama i komisijama, kao i druge poslove iz nadležnosti Agencije,

učešće u procesu javnih konsultacija u postupku donošenja akata iz nadležnosti Agencije.

Pomoćnik direktora koji rukovodi Sektorom za logistiku je dr Vladica Tintor.

U Sektoru za logistiku obrazovane su sledeće službe:

1. Služba za opšte poslove

2. Služba za eRATEL

3. Služba za kontrolu

U Službi za opšte poslove obavljaju se sledeći poslovi:

izrada opštih akata i dokumenata kojima se uređuju pitanja kadrovskih/opštih poslova,

izrada opštih akata i dokumenata kojima se uređuju pitanja ostvarivanja prava, dužnosti i odgovornosti radnika iz radnog odnosa,

planiranje stručnog usavršavanje zaposlenih, na osnovu praćenja kadrovskih potreba Agencije,

izrada analiza, informacija, vođenje propisanih kadrovskih i drugih evidencija,

sprovođenje procedure za zasnivanje i prestanak radnog odnosa i izrada rešenja i odluka iz oblasti radnopravnih odnosa,

organizacija efikasnog rada poslova u pisarnici i arhivi,

organizacija tekućeg održavanja poslovnog prostora, kao i obezbeđenja objekata Agencije,

organizacija poslova održavanja voznog parka, fotokopiranja, keteringa i dr.

Službom za opšte poslove rukovodi Zoran Branovački.

U Službi za eRATEL obavljaju se sledeći poslovi:

formiranje i održavanje baza podataka o svim registrima koje vodi Agencija,

zaštita podataka u računarskoj mreži,

uvođenje, održavanje i prilagođavanje sistemskih softvera i specijalnih softverskih paketa za primenu u sopstvenim aplikacijama,

implementacija projekata elektronskog poslovanja,

unapređivanje informacionog sistema (planiranje i upravljanje razvojem informacione arhitekture),

upravljanje informacionim sistemom za prenos brojeva i održavanje baze prenetih brojeva,

izrada i održavanje portala Agencije.

Službom za eRATEL rukovodi Tomislav Ranđić.

U Službi za kontrolu obavljaju se sledeći poslovi:

monitoring korišćenja radio-frekvencija po režimu pojedinačnih dozvola, po režimu opšteg ovlašćenja i za posebne namene,

provera tehničkih parametara dozvoljenih radio-emisija i otkrivanje nedozvoljenih radio-emisija,

izrada izveštaja o kontroli radio-frekvencijskog spektra (pisanje zahteva za izjašnjenje strankama u prekršaju, predlaganje mera za otklanjanje štetnih smetnji između radio stanica u zemlji, nadgledanje sprovođenja mera, predlaganje mera za otklanjanje štetnih smetnji između radio stanica, preduzimanje hitnih mera u slučaju ugrožavanja bezbednosti ljudskih života kao posledice štetnih smetnji),

saradnja sa Ministarstvom za telekomunikacije i informaciono društvo i Republičkom radiodifuznom agencijom u pogledu sprovođenja inspekcijskog nadzora;

posebna merenja radio-emisija,

obavljanje tehničkih pregleda elektronskih komunikacionih mreža, pripadajućih sredstava, elektronske komunikacione opreme i terminalne opreme i izdavanje odgovarajućih isprava,

merenje i ispitivanje rada/održavanja elektronskih komunikacionih mreža i usluga, pripadajućih sredstava, elektronske komunikacione opreme i terminalne opreme,

kontrola kvaliteta servisa koji su isporučeni korisnicima,

preduzimanje mera za prekidanje nedozvoljenih radio-emisija,

davanje predloga za preduzimanje mera prema radio/TV emiterima i operatorima koji obavljaju delatnost elektronskih komunikacija.

Službom za kontrolu rukovodi Duško Kostić.

Agencija je za poslove merenja i ispitivanja formirala područne jedinice van svog sedišta: Kontrolno-merni centar u Dobanovcima kraj Beograda i Kontrolno-merni centar u Nišu.

SEKTOR ZA POŠTANSKE USLUGE

U Sektoru za poštanske usluge obavljaju se poslovi koji se odnose na:

– izradu predloga podzakonskih akata iz oblasti poštanskih usluga koje su u nadležnosti Agencije;
– izradu analiza i pripremu za davanje saglasnosti na posebne uslove za obavljanje poštanskih usluga poštanskim operatorima;
– pripremu svih odluka vezanih za obavljanje univerzalne poštanske usluge;
– izradu potrebnih analiza i pripremu Odluke o utvrđivanju limita po masi i ceni za rezervisane poštanske usluge;
– koordiniranje i pripremu materijala vezanih za merenje kvaliteta obavljanja poštanskih usluga;
– utvrđivanje neophodnih uslova za izdavanje i oduzimanje dozvola za rad poštanskim operatorima;
– ažuriranje podataka u registru izdatih i oduzetih dozvola poštanskim operatorima;
– praćenje rada svih poštanskih operatora, izradu analiza i izveštaja sa eventualnim predlozima za preduzimanje mera iz nadležnosti Agencije;
– pripremu predloga mera u cilju unapređenja konkurencije na tržištu poštanskih usluga;
– postupanje po predstavkama poštanskih operatora i korisnika usluga;
– razvijanje analitičkog modela za praćenje tržišta poštanskih usluga i pripremu izveštaja;
– predloge za harmonizaciju poštanskik ppopica ca aktima EU i Svetskog poštanskog saveza;
– obavljanje pripremnih aktivnosti za pristupanje Agencije odgovarajućim međunarodnim poštanskim organizacijama;
– učešće u saradnji Agencije sa Svetskim poštanskim savezom, Evropskim komitetom za poštansku regulativu i Grupom evropskih regulatora za poštanske usluge i sa regulatornim telima drugih zemalja;

Pomoćnik direktora koji rukovodi Sektorom za poštanske usluge je dr Nikola Trubint.

U Sektoru za poštanske usluge obrazovana je i jedna služba:
Služba za poštanske usluge.

U Službi za poštanske usluge obavljaju se sledeći poslovi:
– izrada predloga akata iz oblasti poštanskih usluga koje su u nadležnosti Agencije;
– izrada predloga analiza i priprema za davanje saglasnosti na posebne uslove za obavljanje poštanskih usluga poštanskim operatorima;
– priprema svih odluka vezanikhza obavljanje univerzalne poštanske usluge;
– analiza i praćenje troškova univezalne poštanske usluge;
– kalkulacija troška mreže za obavljanje univerzalne poštanske usluge;
– izrada potrebnih analiza i priprema Odluke o utvrđivanju limita po masi i ceni za rezervisane poštanske usluge;
– priprema materijala za objavljivanje neopkodnih informacija vezanih za obavljanje univerzalne poštanske usluge i priprema za objavljivanje akta iz oblasti poštanskih usluga u „Službenom glasniku Republike Srbije";
– koordiniranje i priprema materijala vezanih za merenje kvaliteta obavljanja poštanskih usluga;
– utvrđivanje neophodnih uslova za izdavanje i oduzimanje dozvola za rad poštanskim operatorima;
– ažuriranje podataka u registru izdatih i oduzetih dozvola poštanskim operatorima;
– praćenje rada svih poštanskih operatora, izrada analiza i izveštaja sa eventualnim predlozima za preduzimanje mera iz nadležnosti Agencije;
– priprema predloga mera u cilju unapređenja konkurencije na tržištu poštanskih usluga;
– postupanja po predstavkama poštanskik operatora i korisnika usluga;
– saradnja sa inspekcijskim službama;
– razvijanje analitičkog modela za praćenje tržišta poštanskih usluga i priprema izveštaja;
– učešće u radu radnih grupa iz oblasti regulisanja poštanskog tržišta;
– predlog za harmonizaciju poštanskih propisa sa aktima EU i Svetskog poštanskog saveza;
– učešće u ostvarivanju međunarodnih kontakata iz oblasti poštanske regulative i učešće u radu radnih rpyna;
– izrada izveštaja (tromesečnih i godišnjih) i ostali poslovi iz oblasti računovodstva i planiranja;
– priprema predloga visine troškova za izdavanje dozvola i visine godišnje naknade operatera;
– učešće u procesu javnih konsultacija u postupku donošenja akata iz nadležnosti Agencije