Novosti

RATEL doneo rešenje o uslovima pružanja javnih elektronskih komunikacionih usluga na fiksnoj lokaciji putem javnih mobilnih komunikacionih mreža korišćenjem CLL tehnologije (Cellular Local Loop)
19.04.2018.

U cilju podsticanja konkurencije elektronskih komunikacionih mreža i usluga na tehnološki neutralnoj osnovi, unapređivanja njihovog kapaciteta, odnosno kvaliteta, doprinosa razvoju tržišta elektronskih komunikacija i zaštite interesa korisnika elektronskih komunikacija, shodno članu 3. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, br. 44/10, 60/13-US i 62/14), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (u daljem tekstu: Agencija) sprovela postupak određivanja uslova pod kojim se operatorima javnih mobilnih komunikacionih mreža, dozvoljava da krajnjim korisnicima pružaju elektronske komunikacione usluge na fiksnoj lokaciji putem svojih mobilnih mreža, u svim mestima u kojima ima do 1500 stanovnika prema podacima Republičkog zavoda za statistiku iz poslednjeg zvaničnog popisa u Republici Srbiji i donela odgovarajuće rešenje broj: 1-01-3491-301/16-5 od 9.9.2016. godine.

U proteklom periodu broj korisnika elektronske komunikacione usluge na fiksnoj lokaciji koja se realizuje putem mobilnih mreža (Cellular Local Loop - CLL), nije se u značajnoj meri povećao i određeni operatori su zatražili od Agencije da preispita odluku u pogledu ograničenja korišćenja navedene tehnologije.

Stoga je Agencija, saglasno odredbi člana 94. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16, u daljem tekstu: ZUP), u vezi sa čl. 7. i 9. ZUP, dana 28.12.2017. godine, javnim saopštenjem pokrenula upravni postupak za donošenje novog rešenja kojim će biti regulisano pružanje elektronske komunikacione usluge na fiksnoj lokaciji putem javnih mobilnih komunikacionih mreža i pozvala operatore da se izjasne na činjenice i okolnosti koje su predmet, odnosno činjenična građa ove upravne stvari.

Nakon ocene dostavljenih izjašnjenja operatora na činjenice i okolnosti koje su predmet ove upravne stvari, Agencija je 16.4.2018. godine donela novo rešenje o uslovima pod kojim se dozvoljava pružanje javnih elektronskih komunikacionih usluga na fiksnoj lokaciji putem javnih mobilnih komunikacionih mreža korišćenjem CLL tehnologije (Cellular Local Loop) u mestima do 3000 stanovnika, a koje se javno dostavlja.

Javno objavljivanje ovog rešenja izvršeno je dana 19.4.2018. godine, saglasno članu 78. ZUP. Smatra se da je javno dostavljanje ovog rešenja izvršeno kada istekne 15 dana od kada je isto objavljeno na Internet stranici i oglasnoj tabli Agencije, odnosno 4. maja 2018. godine.