Novosti

Protokol o saradnji između Agencije za privredne registre i RATEL-a
02.02.2018.

Direktor Regulatorne agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL), dr Vladica Tintor i direktor Agencije za privredne registre (APR), Zvonko Obradović potpisali su danas protokol o saradnji radi efikasnije razmene podataka.

U cilju potpunog korišćenja svih mogućnosti u oblasti informacionih i telekomunikacionih tehnologija, razmena podataka će se obavljati elektronskim putem, povezivanjem dva informaciona sistema putem veb servisa.

Ovakav vid saradnje doprinosi automatizaciji poslova koje RATEL obavlja u sprovođenju svojih nadležnosti i olakšava saradnju sa operatorima javnih komunikacionih mreža i usluga u smislu ispunjenja međusobnih obaveza. Saradnja predstavlja još jedan doprinos digitalizaciji celokupne državne uprave.

Saradnja između RATEL-a i APR-a definisana protokolom obuhvata:

1.korišćenje podataka iz registara koje APR vodi u skladu sa zakonom;

2.korišćenje podataka iz informacionog sistema RATEL-a koji mogu biti potrebni APR-u za obavljanje poslova iz njegove nadležnosti;

3.obezbeđivanje tehnološke osnove za uspostavljanje direktne komunikacije, odnosno povezivanje dva informaciona sistema u cilju ostvarivanja razmene podataka na osnovu pojedinačnih onlajn upita putem veb servisa ili korišćenjem sličnih tehnologija, u funkciji doprinosa saradnji strana potpisnica;

4.razmenu iskustava, stručnu pomoć, stručno usavršavanje i obuke.

Posebnim sporazumom definisani su tehničko-tehnološki uslovi preuzimanja podataka putem APR-ovog veb servisa za praćenje promena i preuzimanje podataka o registrovanim pravnim licima i preduzetnicima („PLWS“). Ovaj veb servis se već nekoliko godina uspešno koristi od strane mnogih državnih organa i institucija, ali i drugih privrednih subjekata.

Razmena i korišćenje ličnih podataka će se obavljati u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.