Novosti

Rast tržišta telekomunikacija i poštanskih usluga u 2016. godini
05.09.2017.

Tržište telekomunikacija u Srbiji u prethodnih 5 godina beleži rast prihoda, iako se u istom periodu primećuje silazni trend u većini evropskih zemalja. Ukupan prihod ostvaren na telekomunikacionom tržištu Srbije u 2016. godini iznosio je oko 189,4 milijardi dinara, što predstavlja rast od 1 posto u odnosu na prethodnu godinu. U bruto društvenom proizvodu Srbije prihodi od telekomunikacija su u 2016. godini imali udeo od 4,51 posto. Najveći prihod na tržištu ostvaren je, kao i prethodnih godina, od pružanja usluge mobilne telefonije, koja učestvuje sa 59 posto u ukupnim prihodima od telekomunikacija.

Ukupne investicije u sektoru elektronskih komunikacija su u 2016. godini iznosile 32,3 milijarde dinara, što je za 4,9 posto niže nego prethodne godine. Najviše je investirano u mobilnu telefoniju (11,1 milijardi dinara) i mreže za distribuciju medijskih sadržaja (8,7 milijardi dinara), što u zbiru čini 61,3 posto ukupnih investicija u 2016. godini.

Broj korisnika mobilnih mreža i dalje prevazilazi ukupan broj stanovnika, tako da na 100 stanovnika dolazi 128 korisnika mobilne telefonije. Svake godine se beleži pad broja pretplatnika fiksne telefonije, ali je njihov broj i dalje veći od broja domaćinstava, 102 pretplatnika na 100 domaćinstava.

Broj pretplatnika fiksnog širokopojasnog pristupa internetu je zabeležio je rast od oko 10 posto u odnosu na prethodnu godinu, dok se broj pretplatnika distribucije medijskih sadržaja povećao za 4 posto. Tako je na kraju 2016. godine na 100 domaćinstava dolazilo 58 pretplatnika interneta i 67 pretplatnika distribucije medijskih sadržaja.

Tržište poštanskih usluga u 2016. godini je ostvarilo ukupni prihod od 16,8 milijardi dinara, što predstavlja rast od 4,7 posto u odnosu na prethodnu godinu. Na rast ukupnih prihoda najviše su uticali prihodi od usluga dostave ekspres pošiljaka i paketa preko 10 kg. Stopa rasta prihoda od ovih usluga je iznosila skoro 11 posto.

U ukupnim prihodima tržišta javni poštanski operator je učestvovao sa više od 60 posto. Trend rasta udela učešća privatnih operatora u ukupnim prihodima je nastavljen, tako da je u 2016. godini on iznosio skoro 40 posto, a u poređenju sa 30 posto u 2011. godini.