Novosti

Javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme
24.07.2017.

Na osnovu Odluke direktora Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge broj 1-02-111-5/17 od 21.07.2017. godine,

REGULATORNA AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE

r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

NA NEODREĐENO VREME

·VIŠI SAVETNIK ZA FIKSNE I SATELITSKE RADIO-KOMUNIKACIJE, Grupa za fiksne i satelitske radio-komunikacije,Služba za radio-komunikacija, Sektor za elektronske komunikacije- jedan izvršilac

Opis poslova: obavlja veoma složene studijsko-analitičke i stručne poslove iz delokruga Grupe utvrđenečl.10. i 63.Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge koji se odnose na: izradu predlogaopštih akata iz oblasti fiksnih i satelitskih radio-komunikacija; izradu predloga plana namene radio-frekvencijskih opsega, izradu predloga planova raspodele frekvencija za deo fiksnih i satelitskih radio-komunikacija; planiranje korišćenja radio-frekvencija; učešće u sprovođenju postupka javnog nadmetanja za korišćenje radio-frekvencija; uređivanje načina korišćenja radio-frekvencija po režimu opšteg ovlašćenja-evidentiranje radio-stanica u opsezima koji se koriste po režimu opšteg ovlašćenja; učestvovanje u postupku koordinacije radio-frekvencija sa susednim i drugim državama saglasno međunarodnim sporazumima i međunarodnim planovima; izradu predloga za zaključivanje međunarodnih multilateralnih i bilateralnih sporazuma iz oblasti upravljanja radio-frekvencijskim spektrom za rad fiksnih i satelitskih radio-komunikacija; praćenje i primenu propisa, preporuka, izveštaja i standarda iz oblasti fiksnih i satelitskih radio-komunikacija (ITU, CEPT, EBU, ETSI); izradu analiza o mogućnosti korišćenja radio-frekvencija u fiksnim i satelitskih radio-komunikacija; analizu tehničkih dokumentacija; analizu zahteva za nove dodele frekvencija i izdavanje/oduzimanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija; analizu kontrolno-mernih rezultata u cilju optimizacije planiranja radiofrekvencijskog spektra; analizu podataka o korišćenju radio-frekvencijskog spektra i pripremu odgovarajućih informacija i inicijativa; ažurno vođenje baza podataka iz delokruga Grupe; učešće u radu državnih i međunarodnih organizacija i institucija, kao i saradnju sa regulatornim i stručnim telima država članica Evropske unije i drugih država radi usaglašavanja prakse primene propisa iz oblasti fiksnih i satelitskih radio-komunikacija; učešće u stručnim radnim grupama i komisijama; pružanje informacija zainteresovanim licima iz oblasti korišćenja radio-frekvencijskog spektra; obavljanje po potrebi neophodnih poslova iz delokruga Grupe na terenu; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

I Uslovi koje kandidati moraju da ispunjavaju za izbor:

Opšti uslov:

·punoletan državljanin Republike Srbije.

Posebni uslovi:

·Visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti elektrotehničko i računarsko inženjerstvo ili saobraćajno inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru i znanje jednog svetskog jezika.

II Mesto radaBeograd, Palmotićeva br. 2.

III Trajanje radnog odnosa - Zaposleni se prima u radni odnos na neodređeno vreme.

IV Rok za podnošenje prijave - prijave se podnose do 01. avgusta 2017. godine,na sledeću adresu:

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge

Palmotićeva br. 2, 11103 Beograd 3, PAK 106306

sa naznakom: “ZA KONKURS“

V Dokazi koji se prilažu uz prijavu* na javni konkurs:

a) uverenje o državljanstvu,

b) izvod iz matične knjige rođenih,

v) diploma (uverenje) o stručnoj spremiodnosno nivou obrazovanja,

g) dokazi o radnom iskustvu - isprave kojima se dokazuje dužina i vrsta radnog iskustva u struci (fotokopija radne knjižice, potvrde, rešenja, ugovori ili drugi akti u originalu ili overenoj fotokopiji od strane poslodavca odnosno nadležnog organa iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo),

d) dokaz da kandidat nije pod istragom, da se protiv njega ne vodi krivični postupak, odnosno da protiv njega nije podignuta optužnica,

đ) CV uz navođenje podataka o ispunjenosti i drugih uslova (znanje svetskog jezika, poznavanje rada na računaru i drugo),

e) **uverenje o položenom državnom stručnom ispitu.

*Obrazac prijave na konkurs je obavezan i može se preuzeti na Internet stranici Agencije;

**Kandidat koji do momenta zasnivanja radnog odnosa nema položen državni stručni ispit, biće obavezan na polaganje istog u roku od 18 meseci od dana otpočinjanja obavljanja poslova.

Prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji, kao i nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Za dokumenta navedena pod a) i d) datumi izdavanja ne smeju biti stariji od šest meseci u odnosu na datum raspisivanja ovog konkursa.

VI Sa Obaveštenjem o obradi ličnih podataka kandidat se može upoznati na Internet stranici Agencije čime daje saglasnost za obradu ličnih podataka;

VII Podaci o licima koja daju obaveštenja o javnom konkursu: Milica Okanović, viši savetnik za ljudske resurse, e-mail: milica.okanovic@ratel.rs, tel. 011/2026-916.

VIII Drugi podaci značajni za postupak izbora

Ovaj oglas objavljuje se na Internet stranici Agencije www.ratel.rs i dnevnom listu Informer".

Intervju sa odabranim kandidatima koji su ušli u uži izbor, obaviće se u prostorijama Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Beograd, Palmotićeva br. 2, o čemu će kandidati biti pojedinačno obavešteni mejlom ili telefonom navedenim u prijavama.

IX Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge ne vrši diskriminaciju na osnovu rase, boje kože, pola, vere, nacionalnosti i etničkog porekla ili invaliditeta. Konkurencija se zasniva na kvalitetu i otvorena je za sve koji ispunjavaju propisane uslove. Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu, koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.