Новости

Јавни конкурс за пријем у радни однос на неодређено време
30.06.2018.


На основу Одлукe директора Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге број 1-02-111-3/18 oд 28.6.2018. године

РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

р а с п и с у ј е
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС
НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

1. ВИШИ САВЕТНИК – КОНТРОЛОР РАДИО-ФРЕКВЕНЦИЈСКОГ СПЕКТРА, Контролно-мерни центар Београд, Служба за контролу, Сектор за електронске комуникације (два извршиоца);

Опис послова:Обавља веома сложене студијско-аналитичке, стручно-оперативне и надзорне послове из делокруга Групе утврђене чл. 13. и 65. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге који се односе на: контролу радио-фреквенцијског спектра; израду предлога општих аката из области контроле коришћења радио-фреквенцијског спектра; истраживање сметњи у етру; проверу испуњености услова електромагнетске компатибилности; проверу емисионих параметара предајника; верификацију пропагационих модела; проверу остварених сервисних зона предајника; дефинисање и креирање аутоматизованих мерних процедура; специфицирање мерне и пратеће опреме; анализу резултата мерења; учешће у раду државних и међународних организација и институција, као и сарадњу са регулаторним и стручним телима држава чланица Европске уније и других држава ради усаглашавања праксе примене прописа из области контроле радио-фреквенцијског спектра; учешће у стручним радним групама и комисијама; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

2. САВЕТНИК ЗА УПРАВЉАЊЕ НАКНАДАМА, Одсек за управљање накнадама, Сектор за анализу тржишта и економске послове (један извршилац);

Опис послова: Обавља сложене студијско-аналитичке и стручно-оперативне послове из делокруга рада Одсека утврђене чл. 37. и 65. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услугекоји се односе на: управљање приходима Агенције: обрачун свих врста годишњих накнада које су у надлежности Агенције; испостављање обавештења о висини накнада које наплаћује Агенција; обраду приговора и израду предлога појединачних аката из делокруга рада Одсека; контролу наплате накнада у роковима утврђеним решењима; израду опомена за ненаплаћене накнаде утврђене решењима; учешће у спровођењу поступака судске наплате по процедури за принудну наплату и сарадњу са надлежном службом Агенције у покретању извршних поступака; израду редовних извештаја и предлога мера у вези са реализацијом наплате утврђених накнада; учешће у изради предлога општих аката из делокруга рада Одсека; сарадњу са државним органима и организацијама и другим релевантним институцијама; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

3. ВИШИ САВЕТНИК ЗА ПРОМОЦИЈУ ИНФОРМАЦИОНЕ БЕЗБЕДНОСТИ, Група за информациону безбедност, Служба за информациону безбедност и технологије (један извршилац);

Опис послова: Обавља веома сложене студијско-аналитичке и стручно-оперативне послове из делокруга рада Групе утврђене чл. 45. и 65. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге који се односе на: припрему смерница и савета за државне институције, привреду и грађане у вези са информационом безбедности; припрему процедура за сарадњу са другим релевантним субјектима; израду збирних извештаја за јавно публиковање; развој политика информационе безбедности; усвајање и коришћење прописаних и стандардизованих правила код субјеката који обављају послове од посебног значаја; прикупљање информација о стању информационе безбедности у земљи и међународном окружењу; припрему и спровођење испитивања јавног мњења и информисања јавности у области информационе безбедности; осмишљавање и спровођење активности којима се подиже свест код грађана, привредних субјеката и органа јавне власти о значају информационе безбедности, ризицима и мерама заштите; праћење активности међународних организација из области информационе безбедности; рад у стручним радним групама и комисијама; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

4. САВЕТНИК ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, Група за информационе технологије, Служба за информациону безбедност и технологије (један извршилац);

Опис послова: Обавља сложене студијско-аналитичке и стручно-оперативне послове из делокруга рада Групе утврђене чл. 46. и 65. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге који се односе на: анализу, систематизовање и обједињавање захтева за информатичком подршком; унапређење рачунарског система и софтверских решења; учешће у вршењу реализације плана информатичке обуке; одржавање информационих система и база података; обједињавање евиденција; обуку запослених за коришћење софтвера за канцеларијско пословање; припрему материјала за презентације и Интернет страницу Агенције; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

I Услови које кандидати морају да испуњавају за избор:

Општи услов:

·пунолетан држављанин Републике Србије.

Посебни услови:

1) виши саветник – контролор радио-фреквенцијског спектра, Контролно-мерни центар Београд, Служба за контролу, Сектор за електронске комуникације (за радно место број 1.):

- високо образовање из научне, односно стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство или саобраћајно инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен возачки испит „Б“ категорије, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару и знање једног светског језика.

2) саветник за управљање накнадама, Одсек за управљање накнадама, Сектор за анализу тржишта и економске послове (за радно место број 2.):

- високо образовање из научне, односно стручне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање две године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару и знање једног светског језика.

3) виши саветник за промоцију информационе безбедности, Група за информациону безбедност, Служба за информациону безбедност и технологије (за радно место број 3.):

- високо образовање из стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару и знање једног светског језика.

4) саветник за информационе технологије, Група за информационе технологије, Служба за информациону безбедност и технологије (за радно место број 4.);

- високо образовање из научне, односно стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство или саобраћајно инжењерство или рачунарске науке или организационе науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање две године радног искуства у струци, стручно знање рада на рачунару и знање једног светског језика.

II Место рада – за радно место број 1. – Добановци, Угриновачки пут бб;
за радно место број 2, 3. и 4. – Београд, Палмотићева бр.2.

III Трајање радног односа - Запослени се прима у радни однос на неодређено време.

IV Рок за подношење пријаве - пријаве се подносе до 08.7.2018. године,на следећу адресу:

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Палмотићева бр. 2, 11103 Београд, ПАК 106306
са назнаком: “ЗА КОНКУРС“

V Докази који се прилажу уз пријаву* на јавни конкурс:

а) уверење о држављанству,
б) извод из матичне књиге рођених,
в) диплома (уверење) о стручној спреми односно нивоу образовања,
г) докази о радном искуству - исправе којима се доказује дужина и врста радног искуства у струци (фотокопија радне књижице, потврде, решења, уговори или други акти у оригиналу или овереној фотокопији од стране послодавца односно надлежног органа из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство),
д) доказ да кандидат није под истрагом, да се против њега не води кривични поступак, односно да против њега није подигнута оптужница,
ђ) CV уз навођење података о испуњености и других услова (знање светског језика, познавање рада на рачунару и друго),
e) **уверење о положеном државном стручном испиту.

*Образац пријаве на конкурс је обавезан и може се преузети на Интернет страници Агенције;

**Кандидат који до момента заснивања радног односа нема положен државни стручни испит, биће обавезан на полагање истог у року од 24 месеца од дана отпочињања обављања послова.

Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

За документа наведена под а) и д) датуми издавања не смеју бити старији од шест месеци у односу на датум расписивања овог конкурса.

VI Са Обавештењем о обради личних података кандидат се може упознати на Интернет страници Агенције чиме даје сагласност за обраду личних података;

VII Подаци о лицима која дају обавештења о јавном конкурсу:

Милица Челебић, координатор Групе за људске ресурсе, е-mail: milica.celebic@ratel.rs, тел. 011/2026-822;
Милица Окановић, главни саветник за људске ресурсе, е-mail: milica.okanovic@ratel.rs, тел. 011/2026-916.

VIII Други подаци значајни за поступак избора

Овај оглас објављује се на Интернет страници Агенције www.ratel.rs и у дневном листу „Данас“.

Интервју са одабраним кандидатима који су ушли у ужи избор, обавиће се у просторијама Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, Београд, Палмотићева бр. 2, о чему ће кандидати бити појединачно обавештени мејлом или телефоном наведеним у пријавама.

IX Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге не врши дискриминацију на основу расе, боје коже, пола, вере, националности и етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је за све који испуњавају прописане услове. Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу, који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.