Годишњи извештаји о параметрима квалитета

На основу члана 8., односно члана 11. Правилника о параметрима квалитета јавно доступних електронских комуникационих услуга и спровођењу контроле обављања делатности електронских комуникација (”Службени гласник Републике Србије“, бр. 73/11 и 03/14), оператори су дужни да врше проверу квалитета пружања услуга и мрежа као и да резултате тих мерења достављају Регулаторнoj агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге (Агенција) на одговарајућим обрасцима.

С тим у вези, у обавези сте да поступите у складу са одредбама члана 8. и да доставите Агенцији податке у виду Правилником прописаних Извештаја за електронске комуникационе услуге које сте регистровали у Агенцији (Прилог 1 Правилника), за 2017. годину.

Такође, уколико поседујете лиценце Агенције за јавну мобилну комуникациону мрежу и јавну фиксну бежичну телекомуникациону мрежу (CDMA), по члану 11. Правилника сте у обавези да Агенцији доставите вредности параметара квалитета у Извештајима о параметрима квалитета јавне мобилне комуникационе мреже или у Извештајима о параметрима квалитета за јавну фиксну бежичну телекомуникациону мрежу (CDMA) (Прилог 2 Правилника), за 2017. годину, а такође и вредности параметара за LTE мреже, сходно допису број: 1-01-3491-1053/17, од 23.11.2017. године, који садржи обавештење о недељи мерења параметара квалитета у јавној мобилној мрежи (у Напомени обрасца ППК-21).

Одговарајуће обрасце Извештаја о параметрима квалитета можете преузети са интернет странице Агенције, адреса:
http://ratel.rs/uputstva_i_obrasci/godisnji_izvestaji_o_parametrima
_kvaliteta.551.html

Попуњене Извештаје доставите Агенцији до 15. марта 201
8. године у електронској форми (е-mail: kvalitet@ratel.rs или на CD) и у писаној форми на адресу Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, Палмотићева 2, 11000 Београд.

Достављање затражених података је законска обавеза за операторе према чл.41 Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр.44/10, 60/13-УС и 62/14). За непоштовање ове законске обавезе према чл. 139. тачка 1. предвиђена је новчана казна од 250.000,00 до 500.000,00 динара за прекршај за правно лице.

Напомене:
1. Вредности параметара треба да буду за период посматрања од 01. октобра до 31. децембра 2017., осим ако је другачије наведено у опису параметра (за целу годину);

2.
За параметре који се добијају статистички потребно је да се обави анкета корисника; на узорку од минимално 100 корисника, осим ако је другачије назначено у опису параметра;

3.
Подаци који се приказују треба да буду за целу територију на којој оператор пружа услуге и/или има мрежу електронских комуникација.

 • Извештај о вредностима параметара квалитета јавне говорне услуге у јавној телефонској мрежи на фиксној локацији

  (PPK-1.201801)

  Преузмите PDF документ

 • Извештај о вредностима параметара квалитета јавних услуга у јавној мобилној комуникационој мрежи

  (PPK-2.201801)

  Преузмите PDF документ

 • Извештај о параметрима квалитета јавне мобилне комуникационе мреже

  (PPK-21.201801)

  Преузмите PDF документ

 • Извештај o параметрима квалитета јавне фиксне бежичне телекомуникационе мреже (CDMA)

  (PPK-22.201801)

  Преузмите PDF документ

 • Извештај о вредностима параметара квалитета јавне говорне услуге која се пружа коришћењем Интернета

  (PPK-3.201801)

  Преузмите PDF документ

 • Извештај о вредностима параметара квалитета услуге широкопојасног приступа

  (PPK-4.201801)

  Преузмите PDF документ

 • Извештај о вредностима параметара квалитета услуге преноса медијских садржаја

  (PPK-5.201801)

  Преузмите PDF документ

 • Упутство за попуњавање електронских извештаја

  Преузмите PDF документ