Оцењивање усаглашености радио опреме и телекомуникационе терминалне опреме

У складу са чланом 44. Закона о електронским комуникацијама ("Службени гласник РС", број 44/10) и Правилником о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми ("Службени гласник РС", број 11/12, у даљем тексту: Правилник о РиТТ опреми), Републичка агенција за електронске комуникације (у даљем тексту: Агенција) је Решењем министра културе, информисања и информационог друштва, број 119-01-00168/2011-06 од 29. маја 2012. године (у даљем тексту: Решење) и Закључком о исправци грешака у решењу о именовању Републичке агенције за електронске комуникације за тело за оцењивање усаглашености, број 119-01-00168/2011-06 од 22.06.2012. године (у даљем тексту: Закључак), именована као тело за оцењивање усаглашености РиТТ опреме са захтевима из Правилника о РиТТ опреми.

Правилник о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми

Одлука о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа и Прилог 6

Правилник о чувању пословне тајне Републичке агенције за електронске комуникације

Обим послова оцењивања усаглашености, врсте, групе односно називи РиТТ опреме, који су предмет оцењивања усаглашености, утврђени су у наведеном Решењу и Закључку

Решење о именовању РАТЕЛ-а као тела за оцењивање усаглашености РиТТ опреме са захтевима из Правилника о РиТТ опреми

Закључак о исправци грешака у решењу о именовању РАТЕЛ-а

Произвођач, његов заступник или увозник ако произвођач или његов заступник није регистрован на територији Републике Србије, пре стављања на тржиште РиТТ опреме на коју се примењује Правилник о РиТТ опреми, доставља Агенцији захтев и прописану техничку документацију у циљу издавања Потврде о усаглашености, на начин и у поступку уређеним Процедуром за обављање послова за оцењивање усаглашености радио опреме и телекомуникационе терминалне опреме, коју је донео директор Агенције дана 14.06.2012. године, под бројем 1-01-3404-1/12.

1. Процедуру за обављање послова за оцењивање усаглашености радио опреме и телекомуникационе терминалне опреме;

1.а Допуна процедуре

1.б Допис Министарства за спољну и унутрашњу трговину и телекомуникације

2. Образац Појединачног захтева за оцењивање усаглашености РиТТ опреме

3. Процедуру за поступање по приговорима и одлучивање о приговорима на рад Републичке Агенције за електронске комуникације и поштанске услуге у вези са пословима оцењивања усаглашености, број 1-01-3404-1/18-16 од 04.07.2018. године;

4. Упутство за коришћење Потврде о усаглашености, Извода из евиденције о издатим потврдама о усаглашености и знака усаглашености

5. Српски знак усаглашености

У циљу реализације дела исправке решења који се односи на издавање Изјаве о усаглашености, Агенција ће донети и објавити на свом сајту, процедуру која се односе на обављање послова за оцењивање усаглашености РиТТ опреме са издавањем изјаве о усаглашености.Подносилац захтева за оцењивање усаглашености РиТТ опреме у обавези је да плати трошкове прегледа документације и издавања Потврде о усаглашености и/или Извода из евиденције о издатим потврдама о усаглашености у висини утврђеној Правилником о утврђивању накнада за пружање услуга из надлежности Републичке агенције за електронске комуникације, објављеним у Службеном гласнику Републике Србијеброј 34/13).

Правилник о утврђивању накнада за пружање услуга из надлежности Републичке агенције за електронске комуникације

Списак српских стандарда из области радио опреме и телекомуникационе терминалне опреме може се преузети овде.

Списак стандарда за РиТТ опрему