Новости

Јавни конкурс за пријем у радни однос на неодређено време
02.09.2017.На основу Одлукe директора Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге број 1-02-111-6/17 oд 01.09.2017. године

РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ
р а с п и с у ј е
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС
НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

1. ВИШИ САВЕТНИК – КОНТРОЛОР РАДИО-ФРЕКВЕНЦИЈСКОГ СПЕКТРА, Контролно-мерни центар Београд, Служба за контролу, Сектор за електронске комуникације - један извршилац

Опис послова: Обавља веома сложене студијско-аналитичке, стручно-оперативне и надзорне послове из делокруга Групе утврђене чл. 13. и 67. Правилника о унутрашњoj организацији и систематизацији радних места у Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге који се односе на: контролу радио-фреквенцијског спектра; израду предлога општих аката из области контроле коришћења радио-фреквенцијског спектра; истраживање сметњи у етру; проверу испуњености услова електромагнетске компатибилности; проверу емисионих параметара предајника; верификацију пропагационих модела; проверу остварених сервисних зона предајника; дефинисање и креирање аутоматизованих мерних процедура; специфицирање мерне и пратеће опреме; анализу резултата мерења; учешће у раду државних и међународних организација и институција, као и сарадњу са регулаторним и стручним телима држава чланица Европске уније и других држава ради усаглашавања праксе примене прописа из области контроле радио-фреквенцијског спектра; учешће у стручним радним групама и комисијама; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

2. ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА АНАЛИЗУ ТРЖИШТА И ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ, Сектор за анализу тржишта и економске послове - један извршилац;

Опис послова: Организује и руководи радом Сектора; обавља најсложеније нормативно-правне, студијско-аналитичке и стручне послове из делокруга рада Сектора утврђене чл. 33.и 58. Правилника о унутрашњoј организацији и систематизацији радних места у Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге који се односе на рад на усаглашавању прописа Агенције са прописима Европске уније из делокруга рада Сектора; сарадњу са државним и међународним органима и организацијама, операторима, стручним телима и другим релевантним институцијама; анализу релевантних тржишта, а по потреби и додатних тржишта, уз примену одговарајућих препорука Европске уније о анализи тржишта и утврђивању оператора значајне тржишне снаге; одређивање оператора са значајном тржишном снагом и праћење испуњавања прописаних обавеза; проверу оправданости цена оператора са значајном тржишном снагом на основу методологије трошковног рачуноводства; уређивање обавеза оператора у вези са међуповезивањем, приступом и обезбеђивањем интероперабилности мрежа и услуга; израду предлога општих аката из делокруга рада Сектора; процењивање утицаја развоја нових мрежа и услуга на очување конкуренције у области електронских комуникација; анализу финансијских извештаја оператора; припрему документације за независног ревизора; планирање и наменско трошење средстава за рад Агенције; израду предлога финансијског плана; контролу финансијских и рачуноводствених података; књиговодствене послове; припрему финансијских извештаја, информација и анализа из делокруга рада Сектора, обрачун и контролу наплате свих врста годишњих накнада које су у надлежности Агенције; учешће у спровођењу поступака судске наплате по основу утврђених накнада; рад у стручним радним групама и комисијама; учешће у изради плана набавки и поступцима набавки, као и други послови из делокруга рада Сектора и по налогу директора Агенције.

I Услови које кандидати морају да испуњавају за избор:
Општи услов:

• пунолетан држављанин Републике Србије.
Посебни услови:

1) виши саветник – контролор радио-фреквенцијског спектра, Контролно-мерни центар Београд, Служба за контролу, Сектор за електронске комуникације (за радно место број 1.):
- високо образовање из научне, односно стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство или саобраћајно инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен возачки испит „Б“ категорије, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару и знање једног светског језика.

2) директор Сектора за анализу тржишта и економске послове, Сектор за анализу тржишта и економске послове (за радно место број 2.):
-високо образовање из научне, односно стручне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање четири године радног искуства у области из делокруга рада Агенције, познавање рада на рачунару и знање једног светског језика.

II Место рада – за радно место број 1. – Добановци, Угриновачки пут бб;
за радно место број 2. – Београд, Палмотићева бр. 2.

III Трајање радног односа - Запослени се прима у радни однос на неодређено време.

IV Рок за подношење пријаве - пријаве се подносе до 11. септембра 2017. године, на следећу адресу:

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Палмотићева бр. 2, 11103 Београд, ПАК 106306
са назнаком: “ЗА КОНКУРС“

V Докази који се прилажу уз пријаву* на јавни конкурс:
а) уверење о држављанству,
б) извод из матичне књиге рођених,
в) диплома (уверење) о стручној спреми односно нивоу образовања,
г) докази о радном искуству - исправе којима се доказује дужина и врста радног искуства у струци (фотокопија радне књижице, потврде, решења, уговори или други акти у оригиналу или овереној фотокопији од стране послодавца односно надлежног органа из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство),
д) доказ да кандидат није под истрагом, да се против њега не води кривични поступак, односно да против њега није подигнута оптужница,
ђ) CV уз навођење података о испуњености и других услова (знање светског језика, познавање рада на рачунару и друго),
e) **уверење о положеном државном стручном испиту.
*Образац пријаве на конкурс је обавезан и може се преузети на Интернет страници Агенције;
**Кандидат који до момента заснивања радног односа нема положен државни стручни испит, биће обавезан на полагање истог у року од 18 месеци од дана отпочињања обављања послова.
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
За документа наведена под а) и д) датуми издавања не смеју бити старији од шест месеци у односу надатум расписивања овог конкурса.
VI Са Обавештењем о обради личних података кандидат се може упознати на Интернет страници Агенције чиме даје сагласност за обраду личних података;
VII Подаци о лицима која дају обавештења о јавном конкурсу: Милица Окановић, виши саветник за људске ресурсе, е-mail: milica.okanovic@ratel.rs, тел. 011/2026-916.


VIII Други подаци значајни за поступак избора
Овај оглас објављује се на Интернет страници Агенције www.ratel.rs и дневном листу „Информер".
Интервју са одабраним кандидатима који су ушли у ужи избор обавиће се у просторијама Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, Београд, Палмотићева бр. 2, о чему ће кандидати бити појединачно обавештени мејлом или телефоном наведеним у пријавама.

IX Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге не врши дискриминацију на основу расе, боје коже, пола, вере, националности и етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је за све који испуњавају прописане услове. Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу, који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.